Algemene voorwaarden Denkrenovatie

Onderhavige algemene voorwaarden, hierna verder genoemd "voorwaarden" worden gehanteerd door Denkrenovatie, Kanaalstraat 266 te Lisse,  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel , Duin en Bollenstreek.


1.        Vertrouwen

Vertrouwen en inzet kunnen er mogelijk toe leiden dat deze algemene voorwaarden overbodig blijken.


2.        Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die Denkrenovatie levert aan haar opdrachtgevers. Vanuit een door beide partijen ondertekende offerte. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn mogelijk, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door Denkrenovatie zijn aanvaard. Opdrachtgever met wie  eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd stemt stilzwijgend toe bij voortgang van de samenwerking en nieuw geldende offertes

3.        Offerte & Tarief

Alle offertes van Denkrenovatie zijn geheel vrijblijvend en kenmerken zich door een termijnstelling voor genoemde tarieven.

Denkrenovatie kent vaste tarieven voor dagdelen trainen en consult tarieven voor coaching. Ieder jaar per 1 januari worden de tarieven bezien. Tarieven zijn inclusief ondersteunend materiaal en/of diensten. En exclusief literatuur, verzorging van syllabi en reiskosten.

Tarieven  voor trainingen en workshops gelden op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur. Daarbuiten geldt een toeslag van 100%.  

Datum van uitvoer is bepalend voor het geldende tarief

Bij meerderjarige opdrachten kan de mogelijkheid bestaan tussendoor de tarieven bij te stellen aan de dan geldende CBS index.

4.        Opdrachtaanvaarding

De opdracht / offerte wordt door Denkrenovatie én opdrachtgever aanvaard daar waar schriftelijk van beide aanvullingen en/of wijzigingen duidelijk zijn weergegeven en akkoord bevonden. De wilsovereenstemming bestaat tussen beide partijen en beide kennen een inspanningsverplichting; Denkrenovatie om naar eer en geweten te handelen, de aanvaarde opdracht naar beste kunnen uit te voeren en opdrachtgever die naar eer en geweten essentiële informatie voor de opdracht en uitvoering heeft verstrekt.

5.        Betaling

Bij trainingen en/of workshops, tenzij anders overeengekomen, stuurt Denkrenovatie voorafgaand aan de uitvoerdatum de factuur.

Bij offertes van > € 45.000,00 geldt:  50% voldaan dient te zijn voor de datum van uitvoer en 50% binnen 30 dagen na de einddatum.

Bij individuele coaching volgt de factuur na afloop van het (eerste) consult. Hierbij geldt een betalingstermijn van  14 dagen.

Denkrenovatie behoudt zich het recht om, na herhaald verzoek tot betalen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te verhalen bij opdrachtgever.

6.        Annulering

Alle annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren.

Bij training en/of workshops; als een deelnemer bij de eerste dag ziek of verhinderd is mag kosteloos een 'derde' als vervanger worden aangemeld.

Tot één maand voor de eerste trainingsdag kan kosteloos worden geannuleerd en is het mogelijk de trainingsdag(en) te verzetten.

Binnen één maand voor de eerste trainingsdsag worden de kosten volledig doorbelast.  Verzetten van de trainingsdag(en) binnen een maand wordt eveneens gezien als annulering. Bij individuele consults; verzetten en/of afmelden kan kosteloos tot 3 werkdagen voorafgaand aan het geplande consult. Binnen 3 dagen worden 75% van de kosten alsnog in rekening gebracht.

Denkrenovatie houdt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers (< 5) een (open inschrijving) training te annuleren. Dit wordt één maand van te voren beoordeeld. Deelnemer kan zich aanmelden voor de volgende datum waarop de training wordt gegeven of krijgt binnen 14 dagen na annulering zijn/haar geld retour. Denkrenovatie gaat bij overmacht op korte termijn (ziekte, bijzondere gebeurtenissen etc.) over tot creditering. Bij overmacht op langere termijn zal denkrenovatie in overleg met de opdrachtgever tot het uiterste gaan om vervanging of alternatieven te verzorgen.

7.        Vertrouwelijkheid

Denkrenovatie handelt zorgvuldig.  Informatie over deelnemers, klanten en/of opdrachtgevers blijft geheim. Tenzij één der partijen op wettelijke gronden verplicht wordt bijzonderheden prijs te geven. In geval van verwijtbare tekortkomingen krijgt Denkrenovatie altijd de gelegenheid de dienst op een andere wijze nogmaals te verlenen.  Schadevergoeding aan opdrachtgever wordt beperkt tot enkel direct aantoonbare kosten.

8.        Intellectueel eigendom

Alle verstrekte materialen voorafgaand, tijdens of na de training/consult blijven eigendom van Denkrenovatie. Het staat de deelnemers, klanten en/of opdrachtgevers vrij het versterkte materiaal voor eigen gebruik te vermenigvuldigen.

Openbaring aan derden kan alleen met uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Denkrenovatie.

9.        Accommodatie en voorzieningen

Als wegens omstandigheden een (trainings)locatie niet beschikbaar is, kijkt Denkrenovatie uit naar een gelijkwaardig alternatief.

Kosten voor accommodatie en bijbehorende voorzieningen (eten, drinken, audiovisuele middelen etc.) zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Verblijfskosten van de trainer en evt. co-trainer (hotelovernachting, regulier eten en drinken) zijn eveneens voor kosten van de opdrachtgever.